ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีม FourMath ที่ได้รางวัลชนะเลิศในกิจกรรม Sciland got talent 2024พิสูจน์ตัวตน คนกล้า ท้าให้โชว์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25671.นายจิตรทิวัส ไชยทะ ปี...
. เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่  1  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง  ๆ  ซึ่งมีสภาพแวดล้อม  การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน  เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แล้วนิสิตจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องการเรียน  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนได้ช้า  จึงส่งผลให้เกิดความเครียด  ก่อให้เกิดปัญหาอื่น  ๆ ...
. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมผลงานตีพิมพ์”จากโครงงานทางคณิตศาสตร์และสถิติคณิตศาสตร์และสถิติสู่บทความวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์เป็นประธานเปิดพิธี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรุจน์ นาคเสน เป็นวิทยากรในการบรรยาย...
สำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ทั้งสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ  ก่อนสำเร็จการศึกษานิสิตทุกคนต้องลงเรียนรายวาโครงงานคณิตศาสตร์และสถิติ  ซึ่งเป็นรายวิชาที่ฝึกการทงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย  รู้ระเบียบวิจัย  และจรรยาบรรณของการทำวิจัย  พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตนำโครงงานที่ได้ศึกษามาแล้วนำมาเขียนเป็นบทความเพื่อการตีพิมพ์  ทั้งนี้ภาควิชาฯ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมผลงานตีพิมพ์  “จากโครงงานทางคณิตศาสตร์และสถิติสู่บทความวิจัย” . โดยหวังว่าเพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงขั้นตอนของการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยเเละเพื่อสร้างเเรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยจากโครงงาน
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เทพารส ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นนักวิจัยในเครือข่ายนักออกแบบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modelling of Infectious disease in South East Asia )...
ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตมีมโนคติเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนแคลคูลัสหลายตัวแปร ทางภาควิชาฯ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการเขียนภาพ 3 มิติ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนทางคณิตศาสตร์ต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย...
. เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่  1  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง  ๆ  ซึ่งมีสภาพแวดล้อม  การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน  เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แล้วนิสิตจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องการเรียน  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนได้ช้า  จึงส่งผลให้เกิดความเครียด  ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ...
สำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ทั้งสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ  ก่อนสำเร็จการศึกษานิสิตทุกคนต้องลงเรียนรายวาโครงงานคณิตศาสตร์และสถิติ  ซึ่งเป็นรายวิชาที่ฝึกการทงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย  รู้ระเบียบวิจัย  และจรรยาบรรณของการทำวิจัย  พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตนำโครงงานที่ได้ศึกษามาแล้วนำมาเขียนเป็นบทความเพื่อการตีพิมพ์  ทั้งนี้ภาควิชาฯ  จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมผลงานตีพิมพ์  “จากโครงงานทางคณิตศาสตร์และสถิติสู่บทความวิจัย” . โดยหวังว่าเพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงขั้นตอนของการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยเเละเพื่อสร้างเเรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยจากโครงงาน
. การสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ต้องการให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในส่วนแคลคูลัส 3 มิติ...
การสร้างสื่อการสอน หรือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สื่อยังช่วยสร้างความสนใจของนักเรียน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจะต้องสามารถสร้างสื่อการสอน และนำมาใช้ ดังนั้น เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่ดี สามารถนำไปใช้สร้างสื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอน...
ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542  เป็นต้นมา  โดยได้มีการพัฒนาการวัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมา  เพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อวัดระดับความรู้ในภาพรวมของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ปีสุดท้ายสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนจะทำสัมนาทางคณิตศาสตร์
ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิตินั้น ซึ่งมีนิสิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566  เพื่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเพื่อการเขียน...
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Beyond Guesswork: Statistical & Mathematical Models in Climate Science” วันอังคารที่...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ภาควิชาคณิตศาสตรืจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวิจัย และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยมี วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิตย์ ศรีคุณ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา...
ค่ายคณิตศาสตร์  เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ทั้งกระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  กระบวนการลงมือปฏิบัติจริง  ตลอดจนกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม  มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ...
เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งนิสิตจำนวน 32 คน ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์...
              เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับกระแสการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในการทำงานในหลาย ๆ ภาคส่วนในปัจจุบัน การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น  โดยนิสิตสาขาสถิติที่จะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคเทคโนโลยีมีดิจิทัลจำเป็นต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ ดังนั้น เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีความรู้ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสามารถสืบค้นสารสนเทศ  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านสถิติและวิทยาการข้อมูลของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน...
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับเศษส่วนและการนำไปใช้ประโยชน์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับเศษส่วน (fractional differential equation) คือสมการเชิงอนุพันธ์ที่ปรากฏอนุพันธ์อันดับเศษส่วนในสมการ เป็นรูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีอันดับเป็นจำนวนเต็มบวกที่คุ้นเคยกันดีในการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  ด้วยความที่อนุพันธ์อันดับเศษส่วนมีความละเอียดกว่าอนุพันธ์อันดับจำนวนเต็ม ทำให้เมื่อถูกนำไปสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในรูปสมการเชิงอนุพันธ์จะมีความแม่นยำและใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่าสมการเชิงอนุพันธ์อันดับจำนวนเต็มบวกทั่ว ๆ ไป แนวคิดของอนุพันธ์อันดับเศษส่วนมีการให้แนวคิดจากนักคณิตศาสตร์หลายท่าน เช่น...
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 (โดยรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2567) ที่มา :...
เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและอาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวประภาวรรณ ชมพูวิเศษ และนายทศพล ภูผิวฟ้า นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.สหวิทยาการจัดการสถิติ จากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน...
สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนสูงสุดของประเทศไทยด้วยแบบจำลองค่าสุดขีดกรณีกระบวนการไม่คงที่” ชื่อทุนอุดหนุน  : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565ผู้เรียบเรียง   :   รศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักภายใต้กระบวนการไม่คงที่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรูปแบบแนวโน้มเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองภายใต้กระบวนการไม่คงที่สำหรับปริมาณน้ำฝนสูงสุดรายวันแล้วนำมาคัดเลือกเป็นปริมาณน้ำฝนสูงสุดรายปี...
รศ.ดร.ชวลิต บุญปก ผศ.ดร.มนตรี ทองมูลภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2566คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อาศัยการให้เหตุผล ความคิดริเริ่ม และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน...
ชื่อ-สกุล นางสาวอติกานต์ ทองอตม์ และนาวสาวธัญลักษณ์ สังข์ศรีโห นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์) ผลงานวิจัย : Some characterizations of regular duo...
. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมผลงานตีพิมพ์”จากโครงงานทางคณิตศาสตร์และสถิติคณิตศาสตร์และสถิติสู่บทความวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์เป็นประธานเปิดพิธี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรุจน์ นาคเสน...
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เทพารส ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นนักวิจัยในเครือข่ายนักออกแบบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Modelling of Infectious disease in South East Asia...
ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตมีมโนคติเกี่ยวกับภาพ 3 มิติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนแคลคูลัสหลายตัวแปร ทางภาควิชาฯ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการเขียนภาพ 3 มิติ  อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนทางคณิตศาสตร์ต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
. เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นิสิตหลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา เกิดสมรรถนะที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์  สามารถบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา โดยเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย 1) การตรวจอากาศผิวพื้น บรรยายโดย...
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทีม FourMath ที่ได้รางวัลชนะเลิศในกิจกรรม Sciland got talent 2024พิสูจน์ตัวตน คนกล้า ท้าให้โชว์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 25671.นายจิตรทิวัส ไชยทะ ปี...
1.ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุจน์ นาคเสน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภิญญา อาจสาลี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ ให้ดำรงตำแหน่ง...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยสะสมสูงสุดในฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2566 (นับเฉพาะนักวิจัยที่ได้รับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น) 1) ประเภท Platinum Award (>100 Papers)– รศ.ดร.ชวลิต บุญปก ภาควิชาคณิตศาสตร์...
สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราซอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย...
ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศเอกสำราญ ชอบใจ ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถิติ รุ่นที่ ๒ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยจะเข้ารับรางวัลในงานเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ...
ระบบ สารสนเทศ