เอกสารดาวน์โหลด

อบรม web application (Zip)---->>Downlond

แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ----->>Download

ตำราเรียนทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องต้น------->>Download

วิธีการติดตั้งโปรแกรม GSP 5------->>Dowload

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

กำหนดการโครงการ

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Webex
1,902แฟนคลับชอบ