บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวรัตน์ดาพร ภารสมภพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายไพทูรย์ มุลิวัลย์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

นายพงษ์ ชัยเมืองปัก

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเฉลิมพงษ์ อูปแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

กำหนดการโครงการ

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Webex
1,902แฟนคลับชอบ