สาขาวิชาสถิติ

ผศ. ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย

Asst.Prof. Siriluck Jermjitpornchai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

Assoc.Prof.Dr. Orawich kumphon

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ผศ. กฤตยา แสนศักดิ์

Asst.Prof. Krittaya Saensak

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

ASSOC.PROF.Dr. Piyapatr Busababodhin

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร. สุจิตตา สุระภี

Asst.Prof.Dr. Sujitta Surapee

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. โรจนี หอมชาลี

Dr. Rojanee Homchalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. มนชยา เจียงประดิษฐ์

Asst.Prof.Dr. Monchaya Chiangpradit

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. ฐิติยา เทพารส

Dr. Thitiya Theparod

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. นงนุช แสงสุระ

Mrs. Nongnuch Saengsura

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. สุภาวดี วิชิตชาญ

Dr. Supawadee Wichitchan

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพถ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 5

ประมวลภาพถ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 สิงหาคม 2563  

ประมวลภาพถ่ายประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง sc1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)
1,899แฟนคลับชอบ