สาขาวิชาสถิติ

ผศ. ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย

Asst.Prof. Siriluck Jermjitpornchai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร. บังอร กุมพล

Assoc.Prof.Dr. Bung-on kumphon

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

อ.กฤตยา แสนศักดิ์

Mrs. Krittaya Saensak

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

Asst.Prof.Dr. Piyapatr Busababodhin

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร. สุจิตตา สุระภี

Asst.Prof.Dr. Sujitta Surapee

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. โรจนี หอมชาลี

Dr. Rojanee Homchalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. มนชยา เจียงประดิษฐ์

Dr. Monchaya Chiangpradit

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. ฐิติยา เทพารส

Dr. Thitiya Theparod

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ. อรุณ แก้วมั่น

Asst.Prof. Arun Kaewman

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ. นงนุช แสงสุระ

Mrs. Nongnuch Saengsura

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. สุภาวดี วิชิตชาญ

Dr. Supawadee Wichitchan

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ห้องภาควิชาคณิตศาสตร์ SC1-101 ซึ่งประกาศผลผู้ได้รับทุนภายในวันที่ 20 ธ.ค. 62 และมอบทุนฯ ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 **** Download ใบสมัคร PDF **** **** Download ใบสมัคร Word...

ประมวลภาพโครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิตสู่น้องภาควิชาคณิตศาสตร์

โครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิตสู่น้องภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่ายโครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้อง SC1-100

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนยาน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 18 มิถุนยาน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น ครั้งที่ 1 18มิถุนายน 2562
1,720แฟนคลับชอบ