สาขาวิชาสถิติ

ผศ. ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย

Asst.Prof. Siriluck Jermjitpornchai

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

Assoc.Prof.Dr. Orawich kumphon

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ผศ. กฤตยา แสนศักดิ์

Asst.Prof. Krittaya Saensak

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

ASSOC.PROF.Dr. Piyapatr Busababodhin

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร. สุจิตตา สุระภี

Asst.Prof.Dr. Sujitta Surapee

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. โรจนี หอมชาลี

Dr. Rojanee Homchalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. มนชยา เจียงประดิษฐ์

Asst.Prof.Dr. Monchaya Chiangpradit

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. ฐิติยา เทพารส

Dr. Thitiya Theparod

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. นงนุช แสงสุระ

Mrs. Nongnuch Saengsura

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. สุภาวดี วิชิตชาญ

Dr. Supawadee Wichitchan

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

กำหนดการโครงการ

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Webex
1,902แฟนคลับชอบ