สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Asst.Prof.Dr. Maliwan Tunapan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ชวลิต บุญปก

Asst.Prof.Dr. Chawalit Boonpok

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. มนตรี ทองมูล

Asst.Prof.Dr. Montri Thongmoon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ดรุณี บุญชารี

Asst.Prof.Dr. Daruni Boonchari

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ประภาส ผิวอ่อน

Asst.Prof.Dr. Prapart Pue-on

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Chokchai Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Nongluk Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บุษกร คงเอียด

Dr. Butsakorn Kongead

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม

Dr. Napassanan Srisarakham

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. จีระนันท์ คำภักดี

Asst.Prof.Dr. Jeeranunt Kampakdee

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วิภาวี ตั้งใจ

Dr. Wipawee Tangjai

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ

Asst.Prof.Dr. Kittisak Saengsura

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี

Asst.Prof.Dr. Ananya anantayasethi

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์

Dr. Chalongchai Khanarong

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. วิชญา รัตนเมธาวี

Miss. Witchaya Rattanametawee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. จตุพร แสนบริสุทธิ์

Mr. Jatuporn Sanborisut

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. เขมนันท์ ขามทอง

Asst.Prof.Dr. Khemmanant Khamthong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรุจน์ นาคเสน

Dr. Warud Nakkhasen

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. อินทิรา ไชยะ

Dr. Inthira Chalya

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.กมลฉัตร ตราชู

DR.Kamonchat trachoo

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.ภิญญา อาจสาลี

DR.Pinya Ardsalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ห้องภาควิชาคณิตศาสตร์ SC1-101 ซึ่งประกาศผลผู้ได้รับทุนภายในวันที่ 20 ธ.ค. 62 และมอบทุนฯ ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 **** Download ใบสมัคร PDF **** **** Download ใบสมัคร Word...

ประมวลภาพโครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิตสู่น้องภาควิชาคณิตศาสตร์

โครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิตสู่น้องภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่ายโครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้อง SC1-100

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนยาน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 18 มิถุนยาน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น ครั้งที่ 1 18มิถุนายน 2562
1,720แฟนคลับชอบ