สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Asst.Prof.Dr. Maliwan Tunapan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ชวลิต บุญปก

Asst.Prof.Dr. Chawalit Boonpok

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. มนตรี ทองมูล

Asst.Prof.Dr. Montri Thongmoon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ดรุณี บุญชารี

Asst.Prof.Dr. Daruni Boonchari

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ประภาส ผิวอ่อน

Asst.Prof.Dr. Prapart Pue-on

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Chokchai Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Nongluk Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บุษกร คงเอียด

Dr. Butsakorn Kongead

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม

Asst.Prof.Dr.Napassanan Srisarakham

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. จีระนันท์ คำภักดี

Asst.Prof.Dr. Jeeranunt Kampakdee

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. วิภาวี ตั้งใจ

AssT.PROF.Dr. Wipawee Tangjai

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ

Asst.Prof.Dr. Kittisak Saengsura

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี

Asst.Prof.Dr. Ananya anantayasethi

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์

Dr. Chalongchai Khanarong

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. วิชญา รัตนเมธาวี

Miss. Witchaya Rattanametawee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. จตุพร แสนบริสุทธิ์

Mr. Jatuporn Sanborisut

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. เขมนันท์ ขามทอง

Asst.Prof.Dr. Khemmanant Khamthong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรุจน์ นาคเสน

Dr. Warud Nakkhasen

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. อินทิรา ไชยะ

Dr. Inthira Chalya

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.กมลฉัตร ตราชู

DR.Kamonchat trachoo

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.ภิญญา อาจสาลี

DR.Pinya Ardsalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพถ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 5

ประมวลภาพถ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 สิงหาคม 2563  

ประมวลภาพถ่ายประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง sc1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)
1,899แฟนคลับชอบ