สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

Asst.Prof.Dr. Maliwan Tunapan

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ชวลิต บุญปก

Asst.Prof.Dr. Chawalit Boonpok

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. มนตรี ทองมูล

Asst.Prof.Dr. Montri Thongmoon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ดรุณี บุญชารี

Asst.Prof.Dr. Daruni Boonchari

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ประภาส ผิวอ่อน

Asst.Prof.Dr. Prapart Pue-on

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Chokchai Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Nongluk Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. บุษกร คงเอียด

Dr. Butsakorn Kongead

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม

Asst.Prof.Dr.Napassanan Srisarakham

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. จีระนันท์ คำภักดี

Asst.Prof.Dr. Jeeranunt Kampakdee

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วิภาวี ตั้งใจ

Dr. Wipawee Tangjai

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ

Asst.Prof.Dr. Kittisak Saengsura

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี

Asst.Prof.Dr. Ananya anantayasethi

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์

Dr. Chalongchai Khanarong

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. วิชญา รัตนเมธาวี

Miss. Witchaya Rattanametawee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. จตุพร แสนบริสุทธิ์

Mr. Jatuporn Sanborisut

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. เขมนันท์ ขามทอง

Asst.Prof.Dr. Khemmanant Khamthong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. วรุจน์ นาคเสน

Dr. Warud Nakkhasen

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. อินทิรา ไชยะ

Dr. Inthira Chalya

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.กมลฉัตร ตราชู

DR.Kamonchat trachoo

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.ภิญญา อาจสาลี

DR.Pinya Ardsalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การรู้ทันโรคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น" โดย อาจารย์ชนัฐดา ภูวิชัย และ "แนวทางป้องกันและประเมินสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลใกล้ชิด" โดยนายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม จาก สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ตึก Sc3...

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics วันที่ 8 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-104 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,809แฟนคลับชอบ