สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

Asst.Prof.Dr. Maliwan phattarachaleekul

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ.ดร. ชวลิต บุญปก

ASSOC.PROF.DR.Chawalit Boonpok

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ผศ.ดร. มนตรี ทองมูล

Asst.Prof.Dr. Montri Thongmoon

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ดรุณี บุญชารี

Asst.Prof.Dr. Daruni Boonchari

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ประภาส ผิวอ่อน

Asst.Prof.Dr. Prapart Pue-on

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Chokchai Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Nongluk Viriyapong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. บุษกร คงเอียด

ASST.PROF.Dr. Butsakorn Kongead

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม

Asst.Prof.Dr.Napassanan Srisarakham

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. จีระนันท์ คำภักดี

Asst.Prof.Dr. Jeeranunt Kampakdee

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. วิภาวี ตั้งใจ

AssT.PROF.Dr. Wipawee Tangjai

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ

Asst.Prof.Dr. Kittisak Saengsura

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี

Asst.Prof.Dr. Ananya anantayasethi

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์

Dr. Chalongchai Khanarong

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร. วิชญา รัตนเมธาวี

Miss. Witchaya Rattanametawee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

อ. จตุพร แสนบริสุทธิ์

Mr. Jatuporn Sanborisut

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. เขมนันท์ ขามทอง

Asst.Prof.Dr. Khemmanant Khamthong

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. วรุจน์ นาคเสน

ASST.PROF.Dr. Warud Nakkhasen

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อินทิรา ไชยะ

Dr. Inthira Chaiya

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.กมลฉัตร ตราชู

DR.Kamonchat trachoo

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ดร.ภิญญา อาจสาลี

DR.Pinya Ardsalee

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

กำหนดการโครงการ

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Webex
1,902แฟนคลับชอบ