คณะผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์

ASST.PROF.DR. MONCHAYA CHIANGPRADIT

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร. วรุจน์ นาคเสน

ASST.PROF.DR. WARUD NAKKHASEN

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.วิชญา รัตนเมธาวี

Dr.WITCHAYA RATTANAMETAWEE

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิต บริการวิชาการสู่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล

ASST.PROF.DR. MONTRI THONGMOON

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสนับสนุน และประชาสัมพันธ์องค์กร

ผศ.ดร. ดรุณี บุญชารี

ASST.PROF.DR. DARUNI BOONCHARI

ตำแหน่ง : เลขาณุการภาควิชาคณิตศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล

ASST.PROF.DR. MALIWAN PHATTARACHALEEKUL

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

กำหนดการโครงการ

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic

ประมวลภาพถ่ายโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้าง Infographic  วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Webex
1,902แฟนคลับชอบ