คณะผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

อ.ดร.โรจนี หอมชาลี

Dr. Rojanee Homchalee

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร. นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

Asst.Prof.Dr. Nongluk Viriyapong

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการชุมชน วิเทศสัมพันธ์
และประกันคุณภาพการศึกษา

ดร. วิภาวี ตั้งใจ

Dr. Wipawee Tangjai

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและแผน

ดร. ฉลองชัย กล้าณรงค์

Dr. Chalongchai Khanarong

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร. สุภาวดี วิชิตชาญ

Dr. Supawadee Wichitchan

ตำแหน่ง : เลขาณุการภาควิชาคณิตศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การรู้ทันโรคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น" โดย อาจารย์ชนัฐดา ภูวิชัย และ "แนวทางป้องกันและประเมินสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลใกล้ชิด" โดยนายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม จาก สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ตึก Sc3...

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics วันที่ 8 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-104 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,809แฟนคลับชอบ