เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

” ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้นำด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ ” คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ สามารถนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ โดยนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศ
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Values)

M = Merit มีคุณค่าและความดีงาม
A = Accountability การได้รับการยอมรับ
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
H = Hospitality ความมีมิตรไมตรีและมิตรภาพ
S = Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
T = Trusty ความน่าเชื่อถือ
A = Achievement การมุ่งสู่ความสำเร็จ
T = Togetherness มิตรภาพอันอบอุ่น

คุณลักษณะ (Character)

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน

ค่านิยม (Core Values)

S = Sustainable การเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
C = Creativity ความคิดสร้างสรรค์
I = Internationalization การพัฒนาสู่ความเป็นสากล
E = Excellence มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ
N = Network and Corporation เครือข่ายและความร่วมมือ
C = Committed to Qualit คุณภาพได้มาตรฐาน
E = Efficiencyt การตอบสนองงานอย่างมีคุณภาพ
M = Merit มีคุณค่าและความดีงาม
S = Success ความสำเร็จ
U = Unit ความผูกพันและความรักในองค์กร

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม
1. Good Governance
   1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะ/มหาวิทยาลัย
   1.2 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยในระดับสากล
2. Standard
   2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
   2.2 มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
   2.3 พัฒนาสู่คณะ/มหาวิทยาลัยมหาสารคามสีเขียว (Green University)
3. Sustainabitity
   3.1 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในการตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   3.2 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกลับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ประการ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ให้สอบรับกับวิสัยทัศน์ของคณะ และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์พร้อมทั้งนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไป ณ โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำประวัติ หลักสูตร สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนแสดงผลงานทางด้านวิชาการของอาจารย์ ให้แก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการนี้...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1  อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น...

มมส MSU Open House 2020

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เรียนต่อ มมส MSU Open House 2020 เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 256 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 (MSU Open House 2020) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่...

Geogebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

Geogebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ณ ห้อง sc1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,902แฟนคลับชอบ