โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (ด้วยเกณฑ์ใหม่) วิทยากรโดย คุณอุทัย หามนตรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม