โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC1-107

ภาพกิจกรรม