โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) R programming for Applied Mathematics and Statistics (Lecturer) ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง SC1-104

ภาพกิจกรรม