ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2/2564
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวตั้ง แต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2564
ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (SC3)