ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563