การเขียนข้อเสนอโครงการของ Coding School :: DEPA

คณาจารย์ ภาคควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัด Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการของ Coding School :: DEPA depa Thailand ให้กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่สนใจยกระดับ coding ในโรงเรียน ได้รับความสนใจจากคุณครูล้นหลาม
เป็นหนึ่งกลไกการขับเคลือน Smart People :: Smart Coding