GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

GeoGebra กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
โรงเรียนทรายทองวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม