GSP กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563