GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์)
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา
วันที่ 17 ตุลาคม 2563

ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม