ประมวลภาพถ่ายการบรรยายพิเศษเรื่อง Introduction to Big Data

การบรรยายพิเศษเรื่อง Introduction to Big Data
โดย คุณปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม