ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิต

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน The 46th International Conference on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT46) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรางวัล 3 ระดับ ได้แก่ Gold, Silver และ Bronze โดยนิสิตสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล Silver และ Bronze จากการส่งผลงานประกวด ดังนี้
รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize)  นางสาวศศิฉาย พรมพลเมือง และนายปรมินทร์ พุทธิวงศ์ นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ จากผลงานเรื่อง The PROBABILITY DISTRIBUTION OF daily and monthly streamflowin the Chi-River Basin โดยมี รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize) นางสาวศิริรัตน์ มุละชิวะ และ นางสาววาสนา ปินะถา   
นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานเรื่อง Regional-analysis-of-ExtremeValues-by-Particulate-MatterPM2.5Concentration-in-IndustrialParkThailand โดยมี รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา