โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563(ครั้งที่1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563