โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563(ครั้งที่1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2563