ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming

กำหนดการโครงการ