ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์