เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ 

 • เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ให้นิสิตปริ้นผลการเรียนจากระบบ reg (http://reg.msu.ac.th) แนบท้ายประกอบการสมัครด้วย
 • นิสิตหนึ่งคนสามารถเลือกสมัครได้​ 1​ รายวิชาต่อภาคการศึกษา​เท่านั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  • นิสิตจะต้องทำหน้าที่ช่วยสอนหรือทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
  • นิสิตต้องให้อาจารย์ผู้สอนรับรองเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์
  • ค่าตอบแทนจำนวน 30 บาทต่อชั่วโมง โดยมีภาระงาน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์พร้อมส่งรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านอาจารย์ผู้สอนรายวิชา