ประมวลภาพถ่ายโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Sc1-100

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม