ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SCILAB

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ SCILAB

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Sc1-107

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม