ประมวลภาพถ่าย โครงการอบรม Excel ขั้นสูง สำหรับใช้งานด้านคณิตศาสตร์ (รุ่นที่ 2)

โครงการอบรม Excel ขั้นสูง สำหรับใช้งานด้านคณิตศาสตร์ (รุ่นที่ 2)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Sc1-107
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม