ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการอบรม Excel ขั้นสูง สำหรับใช้งานด้านคณิตศาสตร์ (รุ่นที่ 2) ณ ห้อง SC1-107 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป