ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญนิสิตเข้าร้วม โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตสาสตร์ SCILAB ณ ห้อง SC1-107 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

กำหนดการโครงการ