ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics

วันที่ 8 มีนาคม 2563

โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ห้อง SC1-104 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม