ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office

วันที่ 7 มีนาคม 2563

โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ห้อง SC1-107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม