ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ขั้นต้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ขั้นต้น

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้อง SC1-107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม