ประมวลภาพถ่าย นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น