ประมวลภาพถ่ายการศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต

การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม