ประมวลภาพถ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Excel ขั้นกลางและขั้นสูง สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.สถิติ ชั้นปีที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Excel ขั้นกลางและขั้นสูง
สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.สถิติ ชั้นปีที่ 2
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้อง B411 สำนักคอมพิวเตอร์
วิทยากรโดย คุณศิริรัตน์ จันไต้ สำนักคอมพิวเตอร์