โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563