ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญนิสิตเข้าร้วม โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น(ครั้งที่ 2) ณ ห้อง SC1-107 ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

กำหนดการโครงการ