โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วิทยากรโดย ดร.อินธิสาร ไชยสุข ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง SC1-108

กำหนดการ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา

วันที่ – เวลา กิจกรรม
22  เมษายน  2562  
08.30 – 08.50  น. ลงทะเบียน
08.50 – 09.00  น. พิธีเปิดโดยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
09.00 – 10.30  น. รับฟังการพัฒนาบุคลิกภาพ  (อาจารย์  ดร.อินธิสาร  ไชยสุข)
10.30 – 10.45  น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00  น. รับฟังการเขียน resume

(อาจารย์  ดร.อินธิสาร  ไชยสุข)

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00  น. วิธีการปรับตัวก่อนเข้าทำงาน  (อาจารย์  ดร.ฉลองชัย  กล้าณรงค์)
15.00 – 15.15  น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30  น. แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในสังคมการทำงาน
16.30  น. พิธีปิด