MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และเสวนาการจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประมวลภาพถ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 5

ประมวลภาพถ่ายโครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 สิงหาคม 2563  

ประมวลภาพถ่ายประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) Introduction to R programming ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง sc1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนมหาวิชานุกูล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)

โครงการยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (ครั้ง1)
1,899แฟนคลับชอบ