MOST POPULAR

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ และ วท.บ.สถิติ ปีการศึกษา 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ และ วท.บ.สถิติ ปีการศึกษา 2563 วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง SC1-200 จัดโดย งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงสำหรับการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาของนิสิต จำนวน 20 คน (10 หัวข้อวิจัย) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน...

GSP กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ (มัธยมปลาย)

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ.สุรินทร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563      

GSP กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563    

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา

GSP กับการแก้ปัญหา (คณิตศาสตร์) มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทรายทองวิทยา วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง SC1-107 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายการบรรยายพิเศษเรื่อง Introduction to Big Data

การบรรยายพิเศษเรื่อง Introduction to Big Data โดย คุณปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1,902แฟนคลับชอบ