MOST POPULAR

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสมบัติ  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตปริ้นผลการเรียนจากระบบ reg (http://reg.msu.ac.th) แนบท้ายประกอบการสมัครด้วย นิสิตหนึ่งคนสามารถเลือกสมัครได้​ 1​ รายวิชาต่อภาคการศึกษา​เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม นิสิตจะต้องทำหน้าที่ช่วยสอนหรือทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย นิสิตต้องให้อาจารย์ผู้สอนรับรองเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ ค่าตอบแทนจำนวน 30 บาทต่อชั่วโมง...

ประมวลภาพถ่ายโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Sc1-100 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1,868แฟนคลับชอบ