ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติและการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติและการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2563

กิจกรรมภาควิชา

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติและการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติและการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2563

ประมวลภาพถ่าย โครงการ Big CleaningDay และสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่าย โครงการ Big CleaningDay และสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่ายโครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้อง SC1-100

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนยาน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย ครั้งที่ 1 19 มิถุนายน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ วันที่ 18 มิถุนยาน 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับความรู้ผู้เรียนคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้น ครั้งที่ 1 18มิถุนายน 2562

ข่าวเด่นภาควิชา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วิทยากรโดย ดร.อินธิสาร ไชยสุข ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง SC1-108

กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ – เวลา กิจกรรม 22  เมษายน  2562   08.30 – 08.50  น. ลงทะเบียน 08.50 – 09.00  น. พิธีเปิดโดยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 09.00 – 10.30  น. รับฟังการพัฒนาบุคลิกภาพ  (อาจารย์  ดร.อินธิสาร  ไชยสุข) 10.30 – 10.45  น. รับประทานอาหารว่าง 10.45 – 12.00  น. รับฟังการเขียน resume (อาจารย์ ...

The 14th Conference of Young Algebraists in Thailand 13 –15 November 2018

The 14th Conference of Young Algebraists in Thailand 13 –15 November 2018  

The 14th Young Algebraist in Thailand​

The 14th Young Algebraist in Thailand​​

ระบบสารสนเทศภาควิชาคณิตศาสตร์

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบ i_Learning(อ.อรุณ)

ฐานข้อมูลอาจารย์

ฐานข้อมูลวิจัยและสัมนา

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติและการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Geogebra ในการสอนแคลคูลัส 3 มิติและการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2563

ประมวลภาพถ่าย โครงการ Big CleaningDay และสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่าย โครงการ Big CleaningDay และสานสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่นสำหรับนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-18 ธันวาคม 2562 และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ห้องภาควิชาคณิตศาสตร์ SC1-101 ซึ่งประกาศผลผู้ได้รับทุนภายในวันที่ 20 ธ.ค. 62 และมอบทุนฯ ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 **** Download ใบสมัคร PDF **** **** Download ใบสมัคร Word...

ประมวลภาพโครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิตสู่น้องภาควิชาคณิตศาสตร์

โครงการเรื่องเล่าจากพี่บัณฑิตสู่น้องภาควิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่ายโครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน สาขาคณิตาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ ห้อง SC1-100
1,746แฟนคลับชอบ