ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

กิจกรรมภาควิชา

เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสมบัติ  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตปริ้นผลการเรียนจากระบบ reg (http://reg.msu.ac.th) แนบท้ายประกอบการสมัครด้วย นิสิตหนึ่งคนสามารถเลือกสมัครได้​ 1​ รายวิชาต่อภาคการศึกษา​เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม นิสิตจะต้องทำหน้าที่ช่วยสอนหรือทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย นิสิตต้องให้อาจารย์ผู้สอนรับรองเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ ค่าตอบแทนจำนวน 30 บาทต่อชั่วโมง...

ประมวลภาพถ่าย โครงการอบรม Excel ขั้นสูง สำหรับใช้งานด้านคณิตศาสตร์ (รุ่นที่ 2)

โครงการอบรม Excel ขั้นสูง สำหรับใช้งานด้านคณิตศาสตร์ (รุ่นที่ 2) วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Sc1-107 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประมวลภาพถ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การรู้ทันโรคสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น" โดย อาจารย์ชนัฐดา ภูวิชัย และ "แนวทางป้องกันและประเมินสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลใกล้ชิด" โดยนายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม จาก สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ตึก Sc3...

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างInfographics วันที่ 8 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-104 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประมวลภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Office วันที่ 7 มีนาคม 2563 โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวเด่นภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประมวลภาพถ่าย นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประมวลภาพถ่ายการศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการโลจิสติกส์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานน้ำตาลวังขนาย ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ระบบสารสนเทศภาควิชาคณิตศาสตร์

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ระบบ i_Learning(อ.อรุณ)

ฐานข้อมูลอาจารย์

ฐานข้อมูลวิจัยและสัมนา

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์

Assoc.Prof.Dr. Nipaporn Chutiman

ระบบสารสนเทศ

    ระบบงานสารบรรณ (E-OFFICE)

    ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

    ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

    ระบบติดตามงบประมาณ (FIN)

    ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

MOST POPULAR

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงทางวิชาการ ประจำเดือน ก.ค. 2563

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ตั้งใจ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยสอน (TA) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณสมบัติ  เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตปริ้นผลการเรียนจากระบบ reg (http://reg.msu.ac.th) แนบท้ายประกอบการสมัครด้วย นิสิตหนึ่งคนสามารถเลือกสมัครได้​ 1​ รายวิชาต่อภาคการศึกษา​เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม นิสิตจะต้องทำหน้าที่ช่วยสอนหรือทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย นิสิตต้องให้อาจารย์ผู้สอนรับรองเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ ค่าตอบแทนจำนวน 30 บาทต่อชั่วโมง...

ประมวลภาพถ่ายโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม

โครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Sc1-100 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1,868แฟนคลับชอบ