บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตน์ดาพร ภารสมภพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล : นายไพทูรย์ มุลิวัลย์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : นายจักรี จันทร์แสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ ชัยเมืองปัก

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพงษ์ อูปแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน