สาขาวิชาสถิติ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.บังอร กุมพล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สุจิตตา สุระภี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.โรจนี หอมชาลี

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ฐิติยา เทพารส

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.อรุณ แก้วมั่น

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล : อ.นงนุช แสงสุระ

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล : อ.กฤตยา แสนศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

>>ประวัติและผลงานวิจัย