คณะผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.โรจนี หอมชาลี

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร. วิภาวี ตั้งใจ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ฉลองชัย กล้าณรงค์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชาคณิตศาสตร์