Home » หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

> หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (ปร.ด.วิทยาการจัดการสถิติ)

มุ่งเน้นผลิตบุคลาการเพื่อให้มีทักษษะในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือภาตเศรษฐกิจโดยนำวิทยาการจัดการสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม