หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.ม.คณิตศาสตร์)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในระดับสูง สามารถทำการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เป็นทฤษฏี หรือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงได้อย่างมีคุณภาพในระดับสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา)

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและการสอนคณิตศาสตร์ สามารถวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความเข้าใจปรัชญาและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (วท.ม.วิทยาการจัดการสถิติ)

มุ่งเน้นผลิตบุคลาการเพื่อให้มีทักษษะในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือภาตเศรษฐกิจโดยนำวิทยาการจัดการสถิติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ