Home » สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาสถิติ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.บังอร กุมพล

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สุจิตตา  สุระภี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ปิยภัทร  บุษบาบดินทร์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.มนชยา  เจียงประดิษฐ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.โรจนี หอมชาลี

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ฐิติยา เทพารส

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.อรุณ แก้วมั่น

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.นงนุช แสงสุระ

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.กฤตยา แสนศักดิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.จันทร์เจริญ รักษ์มณี

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย