Home » สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

  ชื่อ-นามสกุล : รศ.อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ชวลิต บุญปก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.มิตรี กระพี้แดง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ดรุณี  บุญชารี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.บุษกร   คงเอียด

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ณภัสนันท์   ศรีสารคาม

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.จีระนันท์ คำภักดี

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร. วิภาวี ตั้งใจ

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงสุระ

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.อนันต์ยา อนันตยเศรษฐี

ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.เขมนันท์ ขามทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.วิชญา รัตนเมธาวี

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.จตุพร  แสนบริสุทธิ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.ฉลองชัย กล้านรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล : อ.วรุจน์ นาคเสน

ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอน

> ประวัติและผลงานวิจัย