Home » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

” ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้นำด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ ”

คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ สามารถนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ปณิธาน (Pledge) 
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ โดยนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศ
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Values) 
TAKASILA
M   =  Merit  มีคุณค่าและความดีงาม
A   =  Accountability  การได้รับการยอมรับ
T    =  Teamwork  การทำงานเป็นทีม
H   =  Hospitality  ความมีมิตรไมตรีและมิตรภาพ
S   =  Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
T   =  Trusty ความน่าเชื่อถือ
A  Achievement  การมุ่งสู่ความสำเร็จ
T  =  Togetherness  มิตรภาพอันอบอุ่น

คุณลักษณะ (Character) 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร  มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน

สมรรถนะหลัก (Core competency)
S
   =  Sustainable  การเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
C   =  Creativity ความคิดสร้างสรรค์
I    =  Internationalization  การพัฒนาสู่ความเป็นสากล
E   =  Excellence   มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ
N   = Network and Corporation   เครือข่ายและความร่วมมือ
C   =  Committed to Quality  คุณภาพได้มาตรฐาน
E   =  Efficiency การตอบสนองงานอย่างมีคุณภาพ
M  =  Merit  มีคุณค่าและความดีงาม
S   =  Success  ความสำเร็จ
U   =  Unity  ความผูกพันและความรักในองค์กร

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม

Good Governance
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะ/มหาวิทยาลัย
2. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยในระดับสากล

Standard
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
2. มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
3. พัฒนาสู่คณะ/มหาวิทยาลัยมหาสารคามสีเขียว (Green University)

Sustainabitity
1. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในการตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกลับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ประการ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ให้สอบรับกับวิสัยทัศน์ของคณะ และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  และรักษ์สิ่งแวดล้อม