เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

” ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้นำด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ ”
คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ สามารถนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จนได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถ โดยนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศ
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (Core Values)

M
A
T
H
S
T
A
T

=
=
=
=
=
=
=
=

Merit มีคุณค่าและความดีงาม
Accountability การได้รับการยอมรับ
Teamwork การทำงานเป็นทีม
Hospitality ความมีมิตรไมตรีและมิตรภาพ
Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง
Trusty ความน่าเชื่อถือ
Achievement การมุ่งสู่ความสำเร็จ
Togetherness มิตรภาพอันอบอุ่น

คุณลักษณะ (Character)

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน

ค่านิยม (Core Values)

S
C
I
E
N
C
E
M
S
U

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Sustainable การเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง
Creativity ความคิดสร้างสรรค์
Internationalization การพัฒนาสู่ความเป็นสากล
Excellence มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศ
Network and Corporation เครือข่ายและความร่วมมือ
Committed to Qualit คุณภาพได้มาตรฐาน
Efficiencyt การตอบสนองงานอย่างมีคุณภาพ
Merit มีคุณค่าและความดีงาม
Success ความสำเร็จ
Unit ความผูกพันและความรักในองค์กร

ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม

1. Good Governance

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะ/มหาวิทยาลัย
1.2 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยในระดับสากล

2. Standard

2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล
2.2 มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
2.3 พัฒนาสู่คณะ/มหาวิทยาลัยมหาสารคามสีเขียว (Green University)

3. Sustainabitity

3.1 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำในการตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.2 ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกลับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 ประการ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์ให้สอบรับกับวิสัยทัศน์ของคณะ และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของคณะวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม